F.A.Q – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Är det bra med genetiska tester?

Bör man testa sina gener regelbundet?

Nej. Dina gener kommer att förbli desamma livet ut, dina anlag också. Således skulle ett andra genetiskt test bara ge samma resultat som det första.

Vill jag verkligen veta om jag riskerar att bli sjuk?

Det är en relevant fråga, och där det handlar om obotliga sjukdomar anser vi att det inte gynnar dig att få information om detta. Därför erbjuder DNA Medic bara tester för sjukdomar och brister som är möjliga att bota eller förebygga. I dessa fall är det ju synnerligen fördelaktigt med kunskap för att på så sätt kunna maximera möjligheten till god hälsa.

Är de förebyggande råden ni ger inte bara allmänna regler för hur man lever ett hälsosamt liv?

Om råden skulle vara ”Rök inte och ägna er åt fysisk aktivitet” så vore genetiska tester givetvis onödiga eftersom alla bör följa ovan nämnda råd. Det är därför DNA Medic fokuserar på sjukdomar där de preventiva metoderna sträcker sig långt förbi allmänna råd för ett hälsosamt liv.

Det kan handla om att donera blod fyra till sex gånger per år för att sänka järnhalten, att äta viss mat och undvika annan, eller speciella övningar för att stärka delar av din kropp.

De preventiva metoderna är alltid speciellt utformade för dig och din kropp.

Validitet och skydd av data

Kan jag få mina gener reparerade?

Nej. I dagsläget är det inte möjligt eller tillåtet att ändra eller reparera gener hos människor. Just nu kan vi bara identifiera genetiska defekter och förebygga de sjukdomar dessa kan medföra..

Vad är möjligt?

Är ett gentest via internet legitimt?

Genetiska tester omfattas inte av lagen i många länder, därför finns inga föreskrifter för att säkerställa tillräckliga kvalitetsstandarder för analys eller genetisk rådgivning. Denna brist på reglering orsakar stora skillnader i kvalitet vilket betyder att vissa leverantörer kan erbjuda tester som är vetenskapligt otillräckliga eller inte utförda enligt strikta riktlinjer för kvalitetssäkring.


De genetiska laboratorier som DNA Medic använder finns i Tyskland och Österrike, två länder som har kanske de strängaste lagarna i världen avseende genetiska tester.


Så medan andra leverantörer väljer sina egna regler följer DNA Medic ett strikt regelverk för genetiska testers kvalitet och innehåll samt efterföljande rådgivning. Detta ökar givetvis kvalitén och trovärdigheten hos DNA Medic, dess genetiska tester och förebyggande program.